Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā: 

 • atbalsta organizāciju, kuras darbojas skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomās, iesaistīšanos starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas plānot augstas kvalitātes mobilitātes kā daļu no organizācijas attīstības pasākumu kopuma
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām
 • sākot ar 2021. gada konkursu, sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem
 • nav obligāta prasība dalībai programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas vadlīnijās noteikto.

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā darbosies Eiropas Savienības (ES) 2021. - 2027. gada programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā (turpmāk – programma).

Eiropas Komisija (EK) 2020. gada 28. maijā ir izsludinājusi akreditācijas pieteikumu konkursu EAC/A02/2020, tomēr līdz programmas izveides dokumentu pieņemšanai Eiropas likumdevēju līmenī EK saglabā atrunu, ka būtisku likumdošanas izmaiņu rezultātā akreditācijas konkurss var tikt mainīts, atcelts vai izsludināts cits.  

Akreditāciju piešķir uz programmas laiku no 2021. līdz 2027. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana. Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, tomēr, ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.

Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts ar ES simboliem un programmas logo. Īpaši augstā kvalitātē mobilitātes īstenojušām organizācijām tiek piešķirta izcilības zīme.

Organizācijas, kurām ir derīga Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta, var pārcelt akreditāciju uz nākamo programmu, piesakoties Erasmus akreditācijas pieteikumu konkursam īpašā atvieglotā procedūrā (kritēriji aprakstīti pieteikšanās noteikumu 9. sadaļā). Savukārt, ja organizācijas ar profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu vēlas būtiski mainīt savu internacionalizācijas stratēģiju (piemēram, mainot individuālo akreditāciju uz mobilitātes konsorcija koordinatora akreditāciju), pieteikums jāiesniedz, ievērojot parasto, nevis atviegloto procedūru.

Erasmus akreditācijas veidi (abi veidi vienā izglītības jomā nav iespējami):

  • organizācijas individuāla akreditācija;
  • mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija.

Mobilitātes konsorcijs ir vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu. Konsorciju vada viena no organizācijām: konsorcija koordinators. Akreditēts konsorcija koordinators var organizēt mobilitātes līdzīgi kā individuāli akreditēta organizācija un papildus nodrošināt mobilitātes pārējām konsorcija dalīborganizācijām (dalīborganizācijas var nebūt akreditētas). Koordinatoram akreditācijas pieteikumā jāapraksta konsorcija sastāvs (dalībnieku saraksts nav jānorāda) un izveides mērķis. Sīkāki nosacījumi dalībai konsorcijā tiks noteikti ikgadējos EK izsludinātajos projektu konkursos.

Dalībtiesīgie pieteicēji*

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu, profesionālās izglītības un mācību vai pieaugušo izglītības jomā, Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieaugušo izglītības jomā:

 • organizācijas, kas nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma pieaugušo izglītības jomā.

 

Profesionālās izglītības un mācību jomā:

 • organizācijas, kuras nodrošina sākotnējo vai tālāko profesionālo izglītību un mācības;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma profesionālās izglītības un mācību jomā;
 • uzņēmumi un pārējās publiskās valsts, pašvaldību vai privātās organizācijas, kuras uzņem vai apmāca izglītojamos un mācekļus profesionālajā izglītībā un mācībās vai veic citu darbu ar tiem.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.

Pieteikumu iesniegšana

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

Pieteikumu skaits konkursā

Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo un profesionālās. Piesakoties akreditācijai vairāk kā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

Maksimālais akreditēto organizāciju skaits

Latvijā 2020. gada Erasmus akreditācijas konkursā netiks noteikts

Atlases procedūra

Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Dokumenti un veidlapas

Visus akreditācijas pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet šeit.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. oktobris (plkst. 12.00 pēc Briseles laika). 

Akreditācijas ilgums

Programmas periods 2021. - 2027. gads 

Erasmus plāna periods

2-5 gadi

Informācija par rezultātiem

Informācija par konkursa rezultātiem – līdz 2021. gada februāra vidum

* Konkrēti Latvijas dalībtiesīgo organizāciju saraksti būs publicēti VIAA mājaslapā 2020. gada septembrī

Valsts izglītības attīstības aģentūras kontaktpersonas:

Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

Pasākumu kalendārs

   Visi pasākumi

Pieraksties jaunumiem

Jaunumu avots:
Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības attīstības aģentūra Valsts izglītības attīstības aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra Jaunatnes starptautisko attiecību aģentūra
Erasmus+ Erasmus+
© Erasmus+ Latvija 2014, Visas tiesības paturētas
Izstrādāts: Intelligent Systems